Ekologické služby

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

Ekologické služby

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

VODA, VEGETACE, MIGRACE, ODPADY, HLUK

Plánované investiční záměry – stavby, zařízení nebo jiné činnosti s přímými i nepřímými vlivy na životní prostředí musí dle platné legislativy projít procesem posuzování vlivů na životní prostředí – EIA (Environmental Impact Assessment).

Naši zaměstnanci mají dlouholeté zkušenosti s procesem EIA u nejrůznějších investičních záměrů. Poskytujeme komplexní služby, včetně poradenské a konzultační činnosti.

Zpracováváme rozptylové studie a hlukové studie, které jsou vyžadovány v procesu EIA, kdy se jedná o jeden z podkladů pro vyhodnocení vlivů záměru na kvalitu ovzduší a veřejné zdraví.

Rozptylové studie se využívají také jako podklad pro vydání závazného stanoviska a povolení provozu zdroje dle zákona o ochraně ovzduší. V tomto případě se rozptylová studie zpracovává pro konkrétní vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší a dále také pro stavby vybraných pozemních komunikací a parkovišť.

Provádíme modelování a vizualizaci šíření hluku – akustické studie – včetně návrhu protihlukových opatření.

Zpracováváme odborné posudky pro konkrétní vyjmenované zdroje uvedené v příloze zákona o ochraně ovzduší, a to jako podklad pro vydání závazného stanoviska a povolení provozu zdroje.

Pro potřeby vyhodnocení vlivů záměrů na životní prostředí poskytujeme přírodovědné průzkumy zaměřené na nejrůznější skupiny rostlin a živočichů, včetně návrhu opatření a projednávání s orgány ochrany přírody. Dále v případě potřeby kácení v rámci přípravy jednotlivých projektů zpracováváme tzv. dendrologický průzkum, který hodnotí zdravotní stav, parametry a další charakteristiky kácených dřevin, včetně výpočtu ekologické újmy.

Nabízíme kompletní služby v podnikové ekologii, především zajištění činnosti externího podnikového ekologa, ale i poradenskou a konzultační činnost v této oblasti nebo vypracování dílčích dokumentací a jejich projednání s příslušným orgánem státní správy.

Zpracujeme za vás ohlašovací povinnosti v oblasti nakládání s odpady, provozování zdrojů znečišťování ovzduší, nakládání s vodami (hlášení ISPOP). Dále zpracujeme související dokumentaci jako např. provozní řády, havarijní plány, hodnocení rizik ekologické újmy, pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, ADR, vedení průběžné evidence odpadů, identifikační listy nebezpečných odpadů…

Dále pro vás zpracujeme žádost o vydání integrovaného povolení, které je třeba u zařízení, která jsou specifikovaná v příloze zákona o integrované prevenci (např. velké chemické, zemědělské, metalurgické a potravinářské podniky).

#valbek #ecofriendly

KONTAKT

Realizace

NAŠE STAVBY

Navazující
obory

PŘIDEJTE SE
K NÁM

CHCETE VÍCE?

PODÍVEJTE SE NA NÁŠ
FIREMNÍ BLOG