Geologie a geotechnické průzkumy

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

Geologie a geodetické průzkumy

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

DATA ZE ZEMĚ

Realizujeme komplexní inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy pro celé spektrum staveb, ať již liniových, nebo plošných, včetně geotechnických výpočtů a návrhu zakládání. V rámci průzkumů pro klasické železniční tratě rovněž navrhujeme konstrukci pražcového podloží, nejnověji realizujeme také IG průzkumy pro projekty vysokorychlostních tratí. Provádíme také průzkumy stability svahů, včetně návrhů sanace sesuvů.

V rámci samostatně realizovaných hydrogeologických průzkumů realizujeme hydrogeologický monitoring, provádíme návrhy a realizaci odvodnění stavebních jam, zpracováváme podklady pro zasakování srážkových vod, vyhledáváme vodní zdroje. V rámci speciální hydrogeologie provádíme matematické modely proudění podzemní vody.

Součástí našich prací je rovněž pedologický průzkum, včetně návrhů na vynětí půdy ze ZPF.

Máme odborníky a technické vybavení pro ucelený komplex prací pro průzkum a realizaci sanačních prací při likvidaci kontaminace horninového prostředí, včetně numerických modelů transportu znečišťujících látek. Následně provádíme požadovaný monitoring kvality podzemní vody.

#valbek #geology #geologie

KONTAKT

Realizace

NAŠE STAVBY

Navazující
obory

PŘIDEJTE SE
K NÁM

CHCETE VÍCE?

PODÍVEJTE SE NA NÁŠ
FIREMNÍ BLOG