Technická asistence

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

Technická asistence

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

NEJEN KONTROLA DAT A CEN

Tento pojem nabízí velice široké portfolio služeb, které jsme schopni Vám nabídnout. K dispozici máme systémové datové služby po celou dobu výstavby, které omezují běžné uživatelské chyby a duplicity. V rámci softwaru se řídíme dle platných směrnic a nařízení, nastavujeme role a práva účastníků projektu a doplňujeme potřebné údaje dle SoD. Zaručujeme jednoduchou správu dat pro uživatele a intuitivní práci s dokumenty, průběžné doplňování a kontrolu. Na závěr zpracováváme offline data pro předání objednateli.

Ve všech stupních projektové přípravy jsme schopni připravit cenové expertizy a posudky dle platných cenových databází (Cenové normativy, Sborníky agregovaných položek DÚR/DSP, OTSKP).

V rámci claim managementu, nároků zhotovitele určíme oprávněnou stranu, výši finančních a časových dopadů. Analyzujeme harmonogram, příčiny zpoždění včetně určení zodpovědnosti smluvních stran a další úkony. Jsme připraveni i na změny, které jsou nedílnou součástí každého projektu zpracováním změnových listů. Kontrolujeme dodržování procesních postupů souvisejících s jednotlivými harmonogramy a fázemi výstavby.

KONTAKT

TECHNICKÁ ASISTENCE

SUPERVIZE 

SUPERVIZE

Provádíme supervizi k technické kontrole výkresové dokumentace ve stupni zadávací dokumentace dle vzorových listů, TKP a norem před vypsáním soutěže na zhotovitele. Dále provádíme kontrolu soupisů prací. Hlídáme úplnost a správnost dat, jejich soulad se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2019 Sb., také zařazení stavebních položek do správného číselného znaku i v případě speciálních položek, které nejsou obsaženy v OTSKP či ÚRS atd. Kontrola se provádí rovněž u dodržování měrných jednotek, duplicity stavebních prací nebo například právního vyplnění krycích listů. Následně je vystaven dílčí protokol, který objednatele seznámí se všemi nedostatky. Po opravě je provedena kontrola a je sepsán „Kontrolní protokol“ potvrzující, že soupis prací je správně zpracován.

Navazující
obory

PŘIDEJTE SE
K NÁM

CHCETE VÍCE?

PODÍVEJTE SE NA NÁŠ
FIREMNÍ BLOG