Technický dozor

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

Technický dozor

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

KONTROLA A KOORDINACE

Nabízíme své poradenské služby v rámci dopravní infrastruktury, pozemního stavitelství a vodohospodářských staveb od projektových příprav po samotnou kolaudaci stavby.

Máme veškerou potřebnou kvalifikaci a oprávnění pro kontrolu kvality prováděných prací na stavbách. Průběžně kontrolujeme kvalitu použitých materiálů, soulad se zadávací dokumentací a smluvními podmínkami, termíny prováděných stavebních prací, správnost a úplnost oceňovaných podkladů a faktur a další. Svoláváme kontrolní dny a prohlídky. Dohlížíme na odstraňování závad. Děláme pravidelné měsíční reporty, kde mimo jiné porovnáváme plánované a skutečné náklady stavby.

Věnujeme se i nápravám a případným nedostatkům v projektových dokumentacích. Koordinujeme veškeré činnosti s ohledem na podmínky výstavby uvedených v SoD a PD. Vedeme evidenci a archivaci dokumentace, průběžně pořizujeme fotodokumentaci a videodokumentaci. Zajišťujeme vyvedení stavby (stavební povolení, předčasné užívání, zkušební provoz). Věnujeme se též činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace.

KONTAKT

Realizace

NAŠE STAVBY

KOORDINÁTOR BOZP

Základem naší práce je bezpečnostní plán, který navazuje na právní předpisy vztahující se ke stavbě. Ověřujeme, že bylo provedeno vstupní školení všech subjektů na stavbě, že proběhlo seznámení s riziky a byla provedena opatření k jejich eliminaci. Zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat, Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být všem známý a my musíme dbát na jeho dodržování a upozorňovat na případné nedostatky.

Navazující
obory

PŘIDEJTE SE
K NÁM

CHCETE VÍCE?

PODÍVEJTE SE NA NÁŠ
FIREMNÍ BLOG