Vodohospodářské stavby

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

Vodohospodářské stavby

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

VODNÍ HOSPODÁŘI

Naše vodohospodářské skupiny řeší projekty na zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod. Navrhujeme nové vodovodní a kanalizační sítě, projektujeme sanace a rekonstrukce vodovodních řadů a kanalizačních stokových systému měst a obcí, vodojemů, či jiných objektů. Snažíme se šetrně hospodařit s dešťovou vodou, přicházíme s individuálním řešením odvedení dešťových vod v urbanizovaném území, odvodnění silnic a dálnic, retence, vsakování a čistění srážkových vod. Provádíme návrhy a posouzení čistíren odpadních vod, kořenových čistíren odpadních vod i jejich rekonstrukcí.

Rovněž projektujeme nádrže, rybníky, zhotovujeme jejich nové návrhy, rekonstrukce nebo revitalizace. Zabýváme se projekty na ochranu před nepříznivými účinky velkých vod, jako jsou protipovodňová opatření měst a obcí, zabýváme se také projekty na zadržení vody v krajině či na výstavbu jiných opatření řešících období extrémního sucha. Nabízíme projekty úprav vodních toků, obnov vodních toků po povodni nebo jejich revitalizaci opatřeními blízkými přírodě. Dokážeme najít vhodná technická a vodohospodářská řešení na rekonstrukci nebo výstavbu přehrad, jezů, plavebních komor či dalších objektů na vodních tocích, hrazení bystřin a strží pro plnění funkcí lesa. Na naše vodohospodářské odborníky se můžete obrátit na našich pobočkách v Plzni, Ústí nad Labem a v Liberci.

#valbek #vodohospodarske_stavby #waterinfrastructure

KONTAKT

Realizace

NAŠE STAVBY

Navazující
obory

PŘIDEJTE SE
K NÁM

CHCETE VÍCE?

PODÍVEJTE SE NA NÁŠ
FIREMNÍ BLOG